img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !
Informacja dla tegorocznych absolwentów szkół wyższych!
OIPiP w Słupsku informuje, że najbliższe posiedzenie Prezydium ORPiP w Słupsku odbędzie się dnia 17 lipca 2014 r.
Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu potrzebne są:
- dwa zdjęcia o wym. 24x28 mm;
- zaśw. lekarskie o dobrym stanie zdrowia (zaśw. lekarza rodzinnego);
- odpis dyplomu ukończenia szkoły z kserokopią suplementu;
- druk-wniosek o stwierdzenie prawa wyk. zawodu;
- druk- arkusz zgłoszeniowy.


Ilona Tułodziecka
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2014 r. odeszła od nas
Ilona Tułodziecka

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych II i III kadencji.

Pielęgniarka, kobieta, żona, matka, babcia, społecznik – wypełniała wszystkie te role i zadania życiowe z pasją, wiarą, nadzieją i energią.

Jej doświadczenie służyło przez wiele lat umacnianiu roli i pozycji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w przestrzeni społecznej, transformacji polskiego pielęgniarstwa, procesowi reform w ochronie zdrowia. Pragnęła przemian i nie żałowała sił, aby tych zmian dokonywać.
Funkcję Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych traktowała, jako służbę na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.
Pozostanie w naszej pamięci i sercu zawsze pełna pogody ducha, zaangażowana w sprawy ludzkie Koleżanka. Będzie nam Jej brakowało.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 czerwca 2014 r. o godz. 13.30 w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (zw. Starym Kościołem) przy ul. Kościelnej 1 w Mińsku Mazowieckim.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku łączy się w bólu z najbliższą Rodziną i BliskimiSzanowni Państwo, serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

   W dziale "Aktualności", znajdują się opisy najważniejszych spraw bieżących prowadzonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, jak również aktualna korespondencja dotycząca zawodów pielęgniarki i położnej.

   Nasza strona internetowa to najszybsze i niezawodne źródło wszystkich ważnych informacji, zapraszamy do korzystania z nich!
Czy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

bannerOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku jest organizatorem szkolenia na terenie województwa pomorskiego tj. Edycja Bytów, Człuchów, Lębork. W szkoleniu weźmie udział 90 osób.Informujemy o wygranym przetargu PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ, W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO(…) W SŁUPSKU - trwa rekrutacja
czytaj więcej »
Stanowisko nr 1 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprzeciwu wobec organizacji szkolenia pn. Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne oraz masowego rozpowszechniania informacji o szkoleniu przez firmę Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.OIPiP w Słupsku zbiera zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo kardiologiczne" - rozpoczęcie 30.09.2014r.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści zawartych na pieczątkach pielęgniarek i położnych zamieszczamy informację o aktualnym stanie prawnym:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz licznymi pytaniami dotyczącymi dotyczące możliwości kontynuacji zaopatrzenia przez pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego wyjaśniamy, iż takie uprawnienia zostały pielęgniarkom i położnym nadane na mocy przywołanego rozporządzenia.
Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pielęgniarkami i położnymi uprawnionymi do ww. czynności są:

  1. pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  2. pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Rozporządzenia.

Sebastian Irzykowski
Przewodniczący ORPiP w Słupsku


OIPIP w Słupsku przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji specjalizacji z zakresu Pielęgniarstwa Geriatrycznego tj. Wyższe kwalifikacje pracowników MMP w zakresie opieki geriatrycznej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   W związku z powyższym dla zbadania potrzeb realizacji w/w Projektu osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia testów i dostarczenie do dnia 15 października br. do biura OIPiP w Słupsku ul. Poniatowskiego 4. Test do wypełnieniaZalecenie Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

czytaj więcej »

WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.Wszystkie osoby prowadzące indywidualne/grupowe praktyki pielęgniarek/położnych, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie dokonały aktualizacji danych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), nie dostosowały wpisów do wymogów ustawy o działalności leczniczej nie mają podstaw prawnych do prowadzenia dalszej działalności.
Od 1 stycznia 2013 r. rejestracja oraz aktualizacja danych indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych odbywa się na www.rpwdl.csioz.gov.pl

WAŻNA  INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654), zgodnie z którą (art. 217 ust. 3), podmioty wykonujące działalność leczniczą (min. indywidualne/grupowe praktyki pielęgniarek/położnych wpisane do rejestru prowadzonego przez OIPiP w Słupsku) dokonują uaktualnienia wpisów ...

czytaj więcej »


Nabór na kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla 60 pielęgniarek/pielęgniarzy realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego

 


Odwiedzin: 145373
mbit słupsk