img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !
Informacja dla tegorocznych absolwentów szkół wyższych!
OIPiP w Słupsku informuje, że najbliższe posiedzenie Prezydium ORPiP w Słupsku odbędzie się dnia 17 lipca 2014 r.
Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu potrzebne są:
- dwa zdjęcia o wym. 24x28 mm;
- zaśw. lekarskie o dobrym stanie zdrowia (zaśw. lekarza rodzinnego);
- odpis dyplomu ukończenia szkoły z kserokopią suplementu;
- druk-wniosek o stwierdzenie prawa wyk. zawodu;
- druk- arkusz zgłoszeniowy.

Komunikat - ostrzeżenie

W okresie ok. 2 ostatnich tygodni pielęgniarki prowadzące działalność gospodarczą (indywidualną lub grupową praktykę) są telefonicznie nakłaniane przez nieznane osoby do udziału w szkoleniu (rzekomo obowiązkowym) oferowanych w chwili rozmowy na preferencyjnych warunkach. Odmowa spotyka się groźbą wpisania do Krajowego Rejestru Długów. W dniach kolejnych pielęgniarka otrzymuje smsa od KRD z informacją, iż została zweryfikowana w bazie danych na podstawie nr NIP. Strony internetowe, na które powołują się dzwoniące osoby nie istnieją lub są zablokowane. Prosimy o ostrożność i zgłaszanie podobnych zdarzeń do biura OIPiP w Słupsku. Są to działania niezgodne z prawem.

Komunikat - ostrzeżenie

W związku z docierającymi do OIPiP w Słupsku informacjami o pojawieniu się na terenie podmiotów leczniczych akwizytorów prowadzących nabór na specjalizacje, powołujących się przy tym na porozumienie z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Słupsku w sposób stanowczy odcinamy się od tych działań oraz nie bierzemy za nie odpowiedzialności (w szczególności za wpłacone zaliczki). Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku nie udzieliła żadnej firmie szkoleniowej swojego pełnomocnictwa, a kształcenie podyplomowe prowadzi samodzielnie bez udziału firm zewnętrznych.
Prosimy o zgłaszanie do biura OIPiP w Słupsku takiej działalności.

Sebastian Irzykowski
Przewodniczący ORPiP w SłupskuSzanowni Państwo, serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

   W dziale "Aktualności", znajdują się opisy najważniejszych spraw bieżących prowadzonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, jak również aktualna korespondencja dotycząca zawodów pielęgniarki i położnej.

   Nasza strona internetowa to najszybsze i niezawodne źródło wszystkich ważnych informacji, zapraszamy do korzystania z nich!
Czy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

bannerOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku jest organizatorem szkolenia na terenie województwa pomorskiego tj. Edycja Bytów, Człuchów, Lębork. W szkoleniu weźmie udział 90 osób.W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapaszmy do udziału konferencji naukowo - szkoleniowej pn. „XI Usteckie Dni Onkologiczne”, która odbędzie się w Ustce w dn. 5 – 7 września 2014r.
Tematem głównym konferencji będą:

  • Genetyka w służbie chirurgii onkologicznej
  • Powikłania chirurgiczne i onkologiczne leczenia nowotworów
  • Sesja dla pielęgniarek nt. „Rak piersi - nowoczesne wyzwania i nadzieje.”
   Koszty Uczestnictwa pokrywa Komitet Organizacyjny.

   Sesja dla pielęgniarek
   Program Ramowy XI Usteckie Dni OnkologiczneOIPiP w Słupsku zbiera zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo kardiologiczne" - rozpoczęcie 30.09.2014r.


Informujemy o wygranym przetargu PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ, W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO(…) W SŁUPSKU - trwa rekrutacja
czytaj więcej »Stanowisko nr 1 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprzeciwu wobec organizacji szkolenia pn. Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne oraz masowego rozpowszechniania informacji o szkoleniu przez firmę Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści zawartych na pieczątkach pielęgniarek i położnych zamieszczamy informację o aktualnym stanie prawnym:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz licznymi pytaniami dotyczącymi dotyczące możliwości kontynuacji zaopatrzenia przez pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego wyjaśniamy, iż takie uprawnienia zostały pielęgniarkom i położnym nadane na mocy przywołanego rozporządzenia.
Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pielęgniarkami i położnymi uprawnionymi do ww. czynności są:

  1. pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  2. pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Rozporządzenia.

Sebastian Irzykowski
Przewodniczący ORPiP w Słupsku


OIPIP w Słupsku przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji specjalizacji z zakresu Pielęgniarstwa Geriatrycznego tj. Wyższe kwalifikacje pracowników MMP w zakresie opieki geriatrycznej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   W związku z powyższym dla zbadania potrzeb realizacji w/w Projektu osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia testów i dostarczenie do dnia 15 października br. do biura OIPiP w Słupsku ul. Poniatowskiego 4. Test do wypełnieniaZalecenie Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

czytaj więcej »

WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.Wszystkie osoby prowadzące indywidualne/grupowe praktyki pielęgniarek/położnych, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie dokonały aktualizacji danych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), nie dostosowały wpisów do wymogów ustawy o działalności leczniczej nie mają podstaw prawnych do prowadzenia dalszej działalności.
Od 1 stycznia 2013 r. rejestracja oraz aktualizacja danych indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych odbywa się na www.rpwdl.csioz.gov.pl

WAŻNA  INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654), zgodnie z którą (art. 217 ust. 3), podmioty wykonujące działalność leczniczą (min. indywidualne/grupowe praktyki pielęgniarek/położnych wpisane do rejestru prowadzonego przez OIPiP w Słupsku) dokonują uaktualnienia wpisów ...

czytaj więcej »


Nabór na kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla 60 pielęgniarek/pielęgniarzy realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego

 


Odwiedzin: 147513
mbit słupsk