img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !

MANIFESTACJA  PIELEGNIAREK  I  POŁOŻNYCH
WOJEWÓDZTWA  POMORSKIEGO  !!!!!!!!!!!!!
SPOTYKAMY  SIĘ  W  DNIU  6  LISTOPADA  2014 R.  O  GODZ.  10:00
NA  DWORCU  GŁÓWNYM  PKP  W  GDAŃSKU.


  KomunikatOGŁOSZENIE

W związku z otrzymaniem wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na realizację szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek,Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku ogłasza nabór na w/w szkolenie w całości finansowane przez Ministra Zdrowia w ograniczonej liczbie 25 miejsc.
Termin przyjmowania zgłoszeń (wniosek o zakwalifikowanie na specjalizację, ksero PWZ, zaświadczenie z zakładu pracy o 2-letnim zatrudnieniu w ciągu ostatnich 5-u lat)– do 28 listopada 2014 r.
Termin egzaminu wstępnego– 5 grudnia 2014 r. godz. 10.00
Termin rozpoczęcia specjalizacji – 12 grudnia 2014 r. godz. 14.00

Szczegółowe informacje pod nr. telefonów: 59 727 32 13; 59 8427863.


ZAPRASZAMY
W związku z brakiem konstruktywnego dialogu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącego sytuacji pielęgniarek i położnych w województwie pomorskim, w dniu 13 października 2014r. odbyło się wspólne posiedzenie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych działających na terenie województwa pomorskiego, na którym powołano do życia Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego.
 W imieniu
   Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
   Sebastian Irzykowski
   Przewodniczący ORPiP w Słupsku
   Anna Wonaszek
   Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
   Krystyna Dębkowska
   Przewodnicząca OZZPiP    Zarządu Regionu Pomorskiego


  Powołanie komitetu
  Dziennik Bałtycki 16.10.2014r.
  Dziennik Bałtycki 23.10.2014r.[Rozmiar: 41338 bajtów]

Fundacja TZMO SA Razem Zmieniamy Świat,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
Pani Wiesława Kujawa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.: Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów -
Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną
.
Konferencja odbędzie się w Słupsku, w dniu 25 listopada 2014 r.,
w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Westerplatte 64.
Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostarczonego
do biura Izby w Słupsku mailem biuro@oipip.slupsk.pl; faxem 59 727 34 60;
pocztą tradycyjną 76-200 Słupsk ul. Poniatowskiego 4 w terminie do dnia 7 listopada 2014 r.
lub za pośrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA, Konferencje Szkoleniowe w terminie do dnia 24 listopada 2014 r.

  Formularz zgłoszenia
  Harmonogram
  List przewodniCzy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIAW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści zawartych na pieczątkach pielęgniarek i położnych zamieszczamy informację o aktualnym stanie prawnym:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz licznymi pytaniami dotyczącymi dotyczące możliwości kontynuacji zaopatrzenia przez pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego wyjaśniamy, iż takie uprawnienia zostały pielęgniarkom i położnym nadane na mocy przywołanego rozporządzenia.
Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pielęgniarkami i położnymi uprawnionymi do ww. czynności są:

  1. pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  2. pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Rozporządzenia.

Sebastian Irzykowski
Przewodniczący ORPiP w Słupsku


WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Odwiedzin: 162414
mbit słupsk