Aktualności

Stanowisko nr 1 XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie włączenia całości środków finansowych otrzymywanych przez pielęgniarki i położne na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia14 października 2015 r. (Dz.U.2015.1628) do zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego brutto

Skierowany do:

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Ministra Zdrowia za pośrednictwem NRPiP,
 • Dyrektorzy i Prezesi Podmiotów Leczniczych,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku stoją na stanowisku, iż obecna regulacja prawna tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U.2015.1628) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia

8 września 2015 r. (Dz.U.2015.1400) nie gwarantuje utrzymania podwyżek na poziomie 1600 złoty brutto brutto dla każdej pielęgniarki i położnej po 31 sierpnia 2019 roku.

Należy podkreślić, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia realizuje ww. rozporządzenie i środki na wzrost wynagrodzeń są przekazywane zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.

Delegaci dostrzegają jednak niebezpieczeństwa wynikających działań prowadzonych przez resort zdrowia:

 • wprowadzenia Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która deprecjonuje specjalistów ochrony zdrowia jakimi są pielęgniarki i położne, określając poziom ich wynagrodzenia na poziomie pracowników o dużo niższych kwalifikacjach,
 • Odebrania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom realizującym Nocną Opiekę Chorych,
 • Opieszałości w realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w jednostkach

  podległych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (RCKiK, WOMP),

 • Braku działań mających na celu objęcia skutkami rozporządzenia OWU pielęgniarek i położnych pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jako pielęgniarki praktyki oraz Domach Opieki Społecznej,
 • Przesłania do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzających podwyżki dla ratowników medycznych w zakresach świadczeń wykraczających poza system Państwowego Ratownictwa Medycznego prowadzącego do pogłębienia chaosu kompetencyjnego oraz uszczuplania środków na realizację zobowiązań wobec pielęgniarek i położnych,

W związku z powyższym oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do włączenia do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych kwoty 1600 zł brutto brutto. Regulacja powinna obowiązywać od 1 września 2019r.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
 Alina Zawadowicz Sebastian Irzykowski

 

Comments for this post are closed.