Aktualności

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” „Leczenie ran” „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

„Ochrona zdrowia pracujących” w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Realizator Projektu, Organizator Kształcenia : Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa Obszar realizacji projektu: Województwo Pomorskie, powiaty : słupski, bytowski, człuchowski, lęborski, Słupsk, wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki.

Lokalizacja zajęć : Województwo Pomorskie na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Okres realizacji Projektu : od: 2017-06-30 do: 2018-08-30

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie

Pielęgniarki 280 osób (272 kobiety i 8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, Słupsk, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, to jest słupskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz powiatów ościennych , w tym 67 pielęgniarek w wieku 50 lat i więcej, 157 pielęgniarek o niskich kwalifikacjach – wykształcenie średnie (ISCED 3).

Wymagania w stosunku do osób – kandydatów:

Prawo wykonywania zawodu i minimum 6 miesięczny staż pracy w zawodzie ( dla kursu OZP )

Kursy prowadzone będą zgodnie z najnowszymi programami Centrum Kształcenia

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Kursy kończą się egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy

udzielaniu świadczeń zgodnie z dziedziną kursu.

Wartość całkowita Projektu 1 202 731,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich

868998,80 zł.

Więcej informacji na str. www.kadrymedyczne.pl/pomorze

Kontakt:

Biuro Realizatora 05-500 Stara Iwiczna k. W-wy ul. Słoneczna 111A lok.2

Biuro Projektu: 89-600 Chojnice, ul. Zaborska 4

Telefon : 500-176-854 (rekrutacja)

Mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

Planowane kursy w ramach projektu

Regulamin_pomorze

PAKIET REKRUTACYJNY EFS Pomorze Klinika FFX&SIS-CO

Comments for this post are closed.