Aktualności

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Realizator Projektu, Organizator Kształcenia : Klinika FFX Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Kto może uczestniczyć? : Pielęgniarki 25+, zamieszkałe na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, miasta  Słupsk, wejherowskiego, kartuskiego,, kościerskiego, chojnickiego.

 Realizowane kursy: Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa ( 8 edycji ), Zapis i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ( 2 edycje ), Leczenie Ran ( 2 edycje ), Ochrona Zdrowia Pracujących ( 2 edycje )

Pierwszeństwo w dostępie do kursu mają pielęgniarki i pielęgniarze z wykształceniem co najwyżej średnim oraz po 50 roku życia.

Okres realizacji Projektu : od: 2017-06-30 do: 2018-08-30

Wymagania w stosunku do osób –  kandydatów:

– Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu pielęgniarki/pielęgniarza ( dla kursów specjalistycznych )

– Co najmniej półroczny staż w zawodzie pielęgniarki ( dla kursów kwalifikacyjnych )

Organizator Kształcenia posiada niezbędne wpisy do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez  wypełnienie  i przesłanie drogą pocztową lub mailową, złożenie w biurze projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną. Dokumenty dostępne są na  stronie www.kadrymedyczne.pl/pomorze

Uczestnicy Projektu  (10%  w skali całego Projektu) mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, sprawowanej w czasie  ich uczestnictwa w zajęciach wykładowych w ramach Projektu (potwierdzonego na listach obecności). Szczegóły wsparcia znajdują się w Regulaminie.

Więcej informacji na stronie www.kadrymedyczne.pl/pomorze

Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek nr RPPM.05.05.00-22-004216

Planowane kursy w ramach projektu

Comments for this post are closed.