Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach realizowanych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :