Aktualizacja danych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z oraz art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 576 ze zm.) każda pielęgniarka/położna wpisana wood do rejestru pielęgniarek/położnych zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i  położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ww. ustawy w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

  • zmiany nazwiska ( adnotacja w zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu),
  • ukończenia kursów i specjalizacji (specjalizację wpisujemy do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu),
  • ukończenia studiów wyższych,
  • miejsca zameldowania i do korespondencji,
  • informacje dotyczące zatrudnienia,
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Arkusz z danymi