Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Pielęgniarki/położne, które chcą podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej powinny uzyskać zaświadczenie z  okręgowej izby dotyczące posiadanego wykształcenia, braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o stażu pracy w zawodzie.

W celu uzyskania ww. zaświadczeń należy złożyć odpowiedni wniosek (kliknij tutaj) oraz przedstawić następujące dokumenty:

  1. świadectwa pracy;
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu, jeśli wnioskodawca pozostaje nadal w stosunku pracy;
  3. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub położniczej;
  4. dowód osobisty do wglądu.

Zaświadczenia o kwalifikacjach  i przebiegu pracy ważne są 3 miesiące od daty ich wydania.

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane są wyłącznie w j. polskim – przekładu zaświadczenia na właściwy język należy dokonać we własnym zakresie.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z zapisami Dyrektywy 2005/36/WE

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych