RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek

  i Położnych (OIPiP) z siedzibą w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, e-mail: biuro@oipip.slupsk.pl, tel. 59 8427863 reprezentowana przez Przewodniczącego OIPiP.

 2. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i Rozdziału 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek

  i położnych.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek

  i położnych i Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 4. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez Izbę świadczenia usług wobec Pana/Pani wynikających z Ustawy z dnia

  1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w centralnych rejestrach

  w celu potwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz w zakresie prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a także w zakresie pozyskania informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w tym praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania zgodnie z art. 4 pkt. 4).

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i spełnia wymagania krajowych i unijnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.