Składki członkowskie i opłaty rejestrowe

Na podstawie art.11ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1.07.2011 r. (Dz. U.. Nr 174, poz.1038)  pielęgniarki i położne wykonujące zawód zobowiązane są regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz samorządu

Zasady opłacania oraz wysokość składek członkowskich regulują Krajowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych
VII KZPiP (obradujący 18-20.01.2016r.)  uchwałami 18 i 22 dokonał określenia zasad oraz wysokości opłacania składek członkowskich od lutego 2016r.

W dniu 20 stycznia 2023 r ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wpłat nagród z zysku w 2022r. wyniosło 6652,73 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:

Od 1 stycznia 2023 r. wnosi 52,24 zł dla pozostałych członków samorządu wysokość członków zgodna z treścią tekstu jednolitego uchwał 18 i 22.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki  zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej  wynosi– 134 ,00 zł. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 67,00 zł.

Art.  11.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

3) przestrzegać uchwał organów izb;

4) regularnie opłacać składkę członkowską;

5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta bankowego
PKO I O/Słupsk 90 1020 4649 0000 7202 0003 1898