Wpis / wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Słupsku

Wpis do okręgowego rejestru

Zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i  położnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 916) pielęgniarka/położna, która chce pracować na terenie danej Izby, musi się do niej uprzednio wpisać. Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

W celu uzyskania wpisu do okręgowej rejestru  należy złożyć odpowiedni wniosek (kliknij tutaj) oraz załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 • uchwała wykreślająca z poprzedniego okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych;
 • arkusz aktualizacyjny (do pobrania w zakładce aktualizacja danych lub prawo wykonywania zawodu)

Uchwały w sprawie wpisu do okręgowego rejestru podejmuje Prezydium Okręgowe Rady na comiesięcznym posiedzeniu.

Członkowie okręgowej izby maja prawo ( art. 11 ust 1 ww. ustawy):

 1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Członkowie okręgowej izby obowiązani są (art. 11 ust. 2 ww. ustawy):

 1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i  położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.);
 2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
 3. przestrzegać uchwał organów izb;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską;
 5. bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
 • przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby,
 • zmianie adresu zamieszkania,
 • zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu,
 • zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu,
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu

 

Wykreślenie z okręgowego rejestru

 Pielęgniarka/położna, która zamierza rozpocząć wykonywanie zawodu na obszarze innej okręgowej izby, zobligowana jest do złożenia wystandaryzowanego wniosku o wykreślenie z  rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami ( art. 5  ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. z  2018 r.  poz. 916)

W celu uzyskania wykreślenia z Okręgowego Rejestru należy złożyć w OIPIP wniosek (kliknij tutaj) z załączonymi dokumentami:

 1. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 2. arkusz aktualizacyjny (dostępny w zakładce aktualizacja danych).

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Uchwały dotyczące wykreślenia z okręgowego rejestru podejmuje Prezydium Okręgowej Rady na comiesięcznym posiedzeniu.