Praktyki pielęgniarek i położnych

Informacja dla pielęgniarek i położnych zamierzających i prowadzących praktyki zawodowe.

 Od 1 kwietnia 2013 r. rejestracja oraz aktualizacja danych indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych odbywa się tylko w formie elektronicznej.

Utworzenie i rejestracja praktyki zawodowej polega na:

 1. założeniu działalność gospodarczą (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej CEIDG),
 2. utworzeniu profilu zaufanego (e-puap) -instrukcja zakładania profilu zaufanego znajduje się poniżej: instrukcja zakładania epuap
 3. na www.rpwdl.csioz.gov.pl w aplikacji praktyki zawodowe pielęgniarek/położnych należy założyć konto, wygenerować login i aktywować konto (należy posiadać adres e-mail) – instrukcja poniżej: instrukcja RPWDL
 4. Wypełnić wniosek, który należy podpisać profilem zaufanym (można korzystać z własnego konta bankowości elektronicznej pod warunkiem udostępnienia takiej funkcjonalności przez bank),
 5. Do wniosku w systemie RPWDL załączamy potwierdzenie dokonanej wpłaty na konto OIPiP w Słupsku za wpis w kwocie 104 zł. (2020),
 6. Wniosek podpisany profilem zaufanym wraz z kompletem dokumentów przesłany zostaje za pomocą systemu do OIPiP w Słupsku i jest rozpatrzony w ciągu 7 dni. Na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy zostaje przesłane zaświadczenie (jest ono również dostępne na indywidualnym profilu pielęgniark/położnej w RPWDL),
 7. Jeśli w przesłanej dokumentacji są błędy bądź brakuje załączników, ew. wniosek nie został podpisany profilem zaufanym zostaje niezwłocznie odesłany do uzupełnienia,
 8. OIPiP w Słupsku nie rozpatruje i nie przesyła wniosków oraz zaświadczeń w formie papierowej. Rejestracja praktyki i aktualizacja danych objętych wpisem odbywa się w formie elektronicznej,

Zmiana danych w RPWDL odbywa się w nieprzekraczalnym okresie 14 dni od ich powstania.

 1. na www.rpwdl.csioz.gov.pl w aplikacji praktyki zawodowe pielęgniarek/położnych zalogować się na swój profil, dokonać wyboru wniosku (np. zmiana danych, wykreślenie z rejestru),
 2. wypełnić wniosek, podpisać profilem zaufanym i wysłać,
 3. Do wniosku o zmianę załączamy potwierdzenie dokonanej wpłaty na konto OIPiP w Słupsku w kwocie 52 zł (2020).
 4. W przypadku niezgłoszenia rozpoczęcia działalności lub zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie, organ rejestrowy, może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określoną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.